บ่วงบรรจถรณ์ กีรตี ชนา

ISBN:

Published: 2010

Paperback

650 pages


Description

บ่วงบรรจถรณ์  by  กีรตี ชนา

บ่วงบรรจถรณ์ by กีรตี ชนา
2010 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 650 pages | ISBN: | 4.79 Mb

กระแสกาลซอนสานดวยจิตแหงรักเพราะเตียงโบราณซึงพอผูลวงลับของแพรนวล เกบไวรอผูเปนเจาของนานนับครึงศตวรรษสิงแปลกประหลาดไดเกิดขึนกับความฝันและจิตใจของหลอนเริมจากยามหลับถึงยามตืนแพรนวลไดพบกับบุคคลและเหตุการณทีหลอนไมเคยนึกวาจะเปนไปไดหญิงสาวไดพบกับความรักดMoreกระแสกาลซ้อนสานด้วยจิตแห่งรักเพราะเตียงโบราณซึ่งพ่อผู้ล่วงลับของแพรนวล เก็บไว้รอผู้เป็นเจ้าของนานนับครึ่งศตวรรษสิ่งแปลกประหลาดได้เกิดขึ้นกับความฝันและจิตใจของหล่อนเริ่มจากยามหลับถึงยามตื่นแพรนวลได้พบกับบุคคลและเหตุการณ์ที่หล่อนไม่เคยนึกว่าจะเป็นไปได้หญิงสาวได้พบกับความรักด้วยจิตผูกพันลึกซึ้งกับหลาวเปิงหนุ่มไทยเขินผู้มีหัวใจมั่นคงด้วยศรัทธาต่อเสรีภาพแห่งเชื้อสายชาติภูมิประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นและมีพยานบันทึกไว้แล้วซ้อนสานกับปัจจุบันอย่างน่าพรั่นพรึงพิศวงยากที่จะบอกใครแม้กระทั่ง เขตต์สามีหนุ่มรูปงามผู้ทำให้หล่อนผิดหวังกับชีวิตคู่กาลเวลาที่แตกต่างกันกว่าห้าสิบปีมาผสานกันได้อย่างไรในจิตของแพรนวล...หรือเป็นความจริง...อานุภาพแห่งรักจะเชื่อมกระแสแห่งกาลเวลาได้หรือไม่...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "บ่วงบรรจถรณ์":


wolf-security.freedlbooksread.site

©2012-2015 | DMCA | Contact us